The legends of Kazakhs

The legends of Kazakhs

Казак уламыштары, каада-салттары жана башка оозеки баяндамалары, маданияттын баа жеткис мурасы болуп саналат. Алар жаратылыш, тарых, аткаруулар дүйнөнүн акылмандыгына жана кыялдануусуна байыркы казактардын поэтикалык көз карашында чагылдырып турат.

Акыркы программалар