Kazakh folklore

Today in the program:

Kazakh folklore;
Folk instruments ensemble "Adyrna";
"Dostyk plaza".

Комментарии