Kobyz

The topic of the program is Kazakh national instrument - kobyz.×