The show tells the history of fine arts in Kazakhstan. 

Recent editions

Serik Taiynov

11.10.2017 11:19 9052

Yestai Daubayev

10.10.2017 11:19 252

Omirzak Shanov

19.09.2017 11:19 18531

Arshyn Kabylbek

13.09.2017 11:19 3117

Sabyr Mambeev

12.09.2017 11:19 428

Zhienbai Orynbayev

02.08.2017 11:19 900

Aset Zhakypbek

12.07.2017 11:19 745

Zulkainar Kozhamkulov

26.06.2017 11:19 794

Leila Akhmet Othman

29.05.2017 11:19 1080