The show tells the history of fine arts in Kazakhstan. 

Recent editions

Omizak Shanov

19.09.2017 11:19 578

Arshyn Kabylbek

13.09.2017 11:19 2987

Sabyr Mambeev

12.09.2017 11:19 304

Zhienbai Orynbayev

02.08.2017 11:19 752

Aset Zhakypbek

12.07.2017 11:19 585

Zulkainar Kozhamkulov

26.06.2017 11:19 632

Leila Akhmet Othman

29.05.2017 11:19 933