The show tells the history of fine arts in Kazakhstan. 

Recent editions

Arman Baimuratov

21.01.2018 08:10 16135

Abduakhat Muratbayev's creation

13.01.2018 07:00 2450

Exhibition of young artists

03.01.2018 07:05 3194

Sabina Ramazanova

16.12.2017 01:00 5448

Abdirashit Sydykhanov

13.12.2017 07:05 1109

Mukhtar Syzdykov

13.12.2017 01:05 404

«Izder» exhibition

14.11.2017 11:19 9275

Baurzhan Doszhanov

12.11.2017 10:58 882

Bolat Kusayinov

29.10.2017 10:58 8939

Serik Taiynov

11.10.2017 11:19 17587