The show tells the history of fine arts in Kazakhstan. 

Recent editions

Sabina Ramazanova

16.12.2017 01:00 133

Abdirashit Sydykhanov

13.12.2017 07:05 794

Mukhtar Syzdykov

13.12.2017 01:05 35

«Izder» exhibition

14.11.2017 11:19 8949

Baurzhan Doszhanov

12.11.2017 10:58 575

Bolat Kusayinov

29.10.2017 10:58 8650

Serik Taiynov

11.10.2017 11:19 17275

Yestai Daubayev

10.10.2017 11:19 432

Omirzak Shanov

19.09.2017 11:19 18722

Arshyn Kabylbek

13.09.2017 11:19 3312