The show tells the history of fine arts in Kazakhstan. 

Recent editions

«Izder» exhibition

14.11.2017 11:19 2181

Baurzhan Doszhanov

12.11.2017 10:58 485

Bolat Kusayinov

29.10.2017 10:58 8559

Serik Taiynov

11.10.2017 11:19 17209

Yestai Daubayev

10.10.2017 11:19 358

Omirzak Shanov

19.09.2017 11:19 18642

Arshyn Kabylbek

13.09.2017 11:19 3214

Sabyr Mambeev

12.09.2017 11:19 543

Zhienbai Orynbayev

02.08.2017 11:19 995