The show tells the history of fine arts in Kazakhstan. 

Recent editions

Serik Taiynov

11.10.2017 11:19 10102

Yestai Daubayev

10.10.2017 11:19 254

Omirzak Shanov

19.09.2017 11:19 18532

Arshyn Kabylbek

13.09.2017 11:19 3118

Sabyr Mambeev

12.09.2017 11:19 430

Zhienbai Orynbayev

02.08.2017 11:19 905

Aset Zhakypbek

12.07.2017 11:19 749

Zulkainar Kozhamkulov

26.06.2017 11:19 799

Leila Akhmet Othman

29.05.2017 11:19 1084