The show tells the history of fine arts in Kazakhstan. 

Recent editions

Omirzak Shanov

19.09.2017 11:19 1949

Arshyn Kabylbek

13.09.2017 11:19 2996

Sabyr Mambeev

12.09.2017 11:19 319

Zhienbai Orynbayev

02.08.2017 11:19 761

Aset Zhakypbek

12.07.2017 11:19 592

Zulkainar Kozhamkulov

26.06.2017 11:19 641

Leila Akhmet Othman

29.05.2017 11:19 950