The show tells the history of fine arts in Kazakhstan. 

Recent editions

«Izder» exhibition

14.11.2017 11:19 3556

Baurzhan Doszhanov

12.11.2017 10:58 498

Bolat Kusayinov

29.10.2017 10:58 8570

Serik Taiynov

11.10.2017 11:19 17218

Yestai Daubayev

10.10.2017 11:19 368

Omirzak Shanov

19.09.2017 11:19 18653

Arshyn Kabylbek

13.09.2017 11:19 3221

Sabyr Mambeev

12.09.2017 11:19 554

Zhienbai Orynbayev

02.08.2017 11:19 1005