The show tells the history of fine arts in Kazakhstan. 

Recent editions

«Izder» exhibition

14.11.2017 11:19 8651

Baurzhan Doszhanov

12.11.2017 10:58 570

Bolat Kusayinov

29.10.2017 10:58 8636

Serik Taiynov

11.10.2017 11:19 17268

Yestai Daubayev

10.10.2017 11:19 424

Omirzak Shanov

19.09.2017 11:19 18705

Arshyn Kabylbek

13.09.2017 11:19 3295

Sabyr Mambeev

12.09.2017 11:19 605

Zhienbai Orynbayev

02.08.2017 11:19 1059